Diaconaat

Diaconaat

Diaconie betekent dienen. Het dienen van je naaste en van de wereld.

Door dienstbaar te zijn aan mensen en aan de samenleving, zowel dichtbij als ver weg, proberen we  de de bijbelse boodschap vorm te geven.

Onze opdracht kunnen we o.a. lezen in het Evangelie volgens Matteüs 25, vers 35 – 39 van het Nieuwe Testament: Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op, ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: ‘Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven, of dorstig en u te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en opgenomen, u naakt gezien en gekleed? Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was of in de gevangenis zat en zijn we naar u toe gekomen?

En dan klinkt de oproep om samen te werken aan een rechtvaardige samenleving. Het is Gods bedoeling dat ieder mens tot zijn recht komt. Gerechtigheid doen betekent opkomen voor die mensen die in verdrukking of in armoede leven, dan wel  in (acute) nood zijn.  

De Diaconie van de Protestantse gemeente Uithuizermeeden wil graag vanuit deze inspiratie actief bijdragen aan betere samenleving. In de gemeente, maar ook in ons eigen dorp Uithuizermeeden willen we aandacht en hulp bieden waar nodig. Daarnaast wil de Diaconie verbonden blijven met haar medemens in de regio en in eigen land. En via ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) met mensen in de wereld.

Dit doen we onder andere door: 

 • Organisatie van het Heilig Avondmaal
 • Verzamelen van collectegelden; daarnaast zorg dragen voor een goede besteding daarvan. In 2021 hanteren we per kwartaal een thema: 1e kwartaal jeugd, 2e kwartaal ouderen, 3e kwartaal gezin en 4e kwartaal armoede. Tevens verzamelen en verdelen van Zendingsgelden verkregen via de zendingszakjes vanuit de gemeente.(tijdelijke) geldelijke steun aan goede doelen in de regio, Nederland en elders in de wereld. Denk aan Ziekenpastoraat, Zeemanshuis, Voedselbank, Rode Kruis (noodhulp), Kinderen in de knel, KIA Beiroet. Daarnaast geven we ook financiële steun aan Colombia, een via KIA 3 jarig lopend project. Dit doen we samen met verschillende kerken uit de classis Groningen-Drenthe.
 • Kerst en Paasattenties. De Diaconie biedt aan gemeenteleden van 80 jaar en ouder ieder jaar een kerst- en paasattentie aan.    
 • Jaarlijks wordt er rond de Kerstdagen een korte viering en maaltijd voor ouderen en alleen gaanden georganiseerd.     
 • De Diaconie deelt in samenwerking met de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt en de Voedselbank kerstpakketten uit onder minder draagkrachtigen in onze woonplaats.
 • Hulp of steun aan een ieder die dat nodig heeft. Dit kan zijn in de vorm van aandacht, tijd of vaardigheid. Denk aan boodschappen doen, formulier invullen of gewoon even een praatje maken. Ook kan er indien nodig financieel bijgesprongen worden.   

  De Diaconie doet dit alles namens de Protestantse Gemeente Uithuizermeeden en kan dit alleen dankzij uw bijdragen. Samen kunnen we de wereld een beetje beter maken. We leven in onzekere tijden, ook  zeker  in verband met het Covid-19 virus. We hebben gezien in de afgelopen periode hoe kwetsbaar onze economie en voorspoed is. Veel mensen zijn door baanverlies in financieel zwaar weer gekomen. Ook ervaart men eenzaamheid door gemis aan sociale contacten. De verschillen in inkomen en welzijn worden groter, niet alleen in Nederland maar ook elders in de wereld. Zeker zijn er gelukkig ook veel goede en positieve stappen gezet. Acties waarin mensen verbinding zoeken en waar men elkaar de hand reikt. Als Diaconie van Uithuizermeeden willen we ook daarin onze verantwoordelijkheid nemen en helpen waar kan.

  We hopen dat u ons werk ook in de toekomst wilt blijven steunen. Samen kunnen we het verschil maken en we hebben elkaar daarin nodig. Stort uw bijdrage op rekening NL65RABO 0363700870 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Uithuizermeeden.

  Wilt u ook uw steentje bijdragen aan het werk van de Diaconie, of heeft u andere vragen, neem dan contact op met een van de diakenen of stuur een mailtje naar de secretaris Tonnie Westerloo: t.westerloo@home.nl

  Geroepen om te delen wat ons gegeven is: geloof, tijd, aandacht, zorg, geld en goed…en zo mensen wat hoop te bieden

evangelism

Evangelisatie

Evangelisatie is het in eigen omgeving brengen van de Bijbelse Boodschap, aan mensen die deze niet kennen of er van zijn vervreemd. Door het organiseren van activiteiten, die we laagdrempelig willen houden, proberen we iets van ons geloof over te brengen op de ander.

money rings

Beleidsplan, ANBI en begroting

Voor het inzien van het beleidsplan van de Diaconie klik HIER.

Lees ANBI