Commissie Beeld en Geluid

De Commissie Beeld en Geluid (hierna CBG) heeft als taken:

  1. Verzorgen van de beamerpresentaties tijdens de erediensten in Het Anker (voorheen Beamercommissie);

  2. Verzorgen van de apparatuur van de PGU, waarbij gedacht kan worden aan

       a. Geluidsinstallaties

       b. Beamer(s) en randapparatuur

       c. Kerktelefoon

       d. Video-apparatuur

3. Communicatie naar gemeente

4. Beleid en uitvoering, waarbij voorstellen rond aanschaf worden ingediend bij de Kerkrentmeesters

De CBG gaat er in principe van uit dat elke dienst in Het Anker gebruik zal worden gemaakt van de beamer. De leden van de CBG zullen het beamergebruik voorbereiden en tijdens de erediensten de beamer bedienen.Hoewel de CBG volledig zelfstandig opereert, werkt zij wat betreft de beamerbediening onder de verantwoordelijkheid van de taakgroep Erediensten.

Ondersteuning bij diensten anders dan de reguliere erediensten, kan worden aangevraagd bij de CBG. De CBG behoudt zich echter het recht voor om – wanneer een dergelijke omstandigheid zich voordoet – hieraan geen medewerking te verlenen.

Voor opmerkingen of vragen over de apparatuur kunt u bij één van de leden van CBG terecht.

Leden comm. Beeld en Geluid

Jan Weening (voorzitter)

Harold Groenewold (secretaris)

Abel Smit (lid)

Chantal vd Molen (lid)

Jasper Spijk (lid)

Tonnie Westerloo (lid)

Wouter Wiersema (lid)

Enno Brontsema (lid)