het Anker 50 jaar

het Anker 50 jaar

Deze keer het 2de deel van het artikel over onze kerk, beschreven door de heer Kok van de site: GereformeerdeKerken.info

 

Een nieuwe kerk (1972).

De Commissie van Beheer rapporteerde in augustus 1969 over de resultaten van een enquête over eventuele nieuwbouw. Ruim 60% van de gemeente bleek voorstander. Omdat de verdeeldheid in de gemeente groot was, maar ook omdat de Rijkspremie van fl. 137.000 geen langer uitstel gedoogde, werd meteen de beslissing genomen een nieuwe kerk te bouwen en het aandeel in de kerkelijke bezittingen aan de vrijgemaakten te verkopen. “De tegenstanders van de nieuwbouw hebben zich tenslotte na veel strijd neergelegd bij deze beslissing. Daarmee was aan de verdeeldheid in de gemeente een eind gekomen”.

Op het  terrein van het oude jeugdcentrum Het Anker aan de Oudedijksterweg werd een nieuwe, moderne kerk gebouwd, die ook de naam Het Anker kreeg. Het werd een prachtig en functioneel gemeentecentrum waarmee tenslotte de hele gemeente blij was. Op woensdag 12 januari 1972 werd Het Anker officieel in gebruik genomen. De bouwkosten bedroegen ongeveer fl. 700.000.

Om de eenheid in de gemeente te bevorderen werd in 1970 het kerkblad ‘Nieuws van de Kerk’ in het leven geroepen. Op 3 februari 1974 werd het nieuwe Liedboek voor de Kerken zonder problemen ingevoerd.

* Het vervolg van de geschiedenis van de Gereformeerde Kerk te Uithuizermeeden beschrijven we in snelle vogelvlucht…

Ds. W. Wester (van 1975 tot 1979).

Op 27 april 1975 deed de opvolger van ds. De Ruiter tijdens een kerkdienst in Het Anker intrede. Het was ds. W. Wester (1915-2006) van het Friese Tijnje.

In juli en augustus 1975 werd onder leiding van de pas opgerichte Commissie Vakantieweek de eerste Vakantieweek gehouden met activiteiten voor de jeugd gedurende de zomervakantie. De commissie is nu – ruim vijfenveertig jaar later! – nog steeds actief. De initiatiefnemers waren Teun Juk, Ria Huisman, jan Boekeloo en Herman Ubbens.

In januari 1976 werd de eerste vergadering van de pas opgerichte Orgelcommissie gehouden. De commissie had onder meer tot doel geld bij elkaar te krijgen voor de aanschaf van een pijporgel, dat tussen de fl. 150.000 en fl. 200.000 zou gaan kosten (de kerkzang werd op dat moment begeleid met een elektronisch orgel).

In die tijd werd ook de Evangelisatiecommissie opgericht. Wekelijks werden vijfhonderd Elisabeth Bodes verspreid. Door het houden van wijkavonden wilde de kerkenraad de onderlinge band tussen de gemeenteleden versterken.

In december 1978 verzocht de pas ingestelde Kindernevendienstcommissie aan de kerkenraad de kindernevendienst in te voeren. Er was een enquête gehouden onder de leerlingen van de hoogste groepen van de gereformeerde lagere school en daarvan bleken achtentwintig kinderen voor en elf tegen te zijn. Hoewel de kids dus in hun enthousiasme niet unaniem waren, was er dus toch belangstelling genoeg. De kerkenraad besloot daartoe.

Ds. R. der Nederlanden (van 1980 tot 1990).

Ondertussen had ds. Wester op 20 mei 1979 afscheid genomen wegens vertrek naar de kerk van Drogeham. Zijn opvolger was ds. R. der Nederlanden (1926-2014) uit Middenmeer, die op 24 februari 1980 intrede deed. De pastorie aan de Hoofdstraat was intussen verkocht, en de predikant nam zijn intrek in de nieuwe pastorie aan de Lange Drift.

Tijdens diens predikantschap vond de ingebruikneming plaats van een prachtig drieklaviers pijporgel. De fa. Menze Ruiter bouwde het instrument. Een deskundige oordeelde: “Het orgel heeft mijn verwachtingen overtroffen. De draagkracht voor de gemeentezang is uitnemend”. Ook de oudste organist, heer J.H. Ritsema, bespeelde het orgel. Met de begeleiding van de gemeentezang van psalm 150 de verzen 1, 2 en 3 werd het orgel in gebruik genomen.

Tijdens en kerkdienst op 22 september 1985 werd ‘op sobere wijze’ het honderdvijftigjarig bestaan van De Gereformeerde Kerk te Uithuizermeeden herdacht. Naar aanleiding daarvan werd in 1986 een interessant gedenkboek gepubliceerd over de geschiedenis van de Gereformeerde Kerk te Uithuizermeeden. Het was geschreven door wijlen de heer F. Visscher. Hij had het verhaal tevoren in talloze afleveringen van ‘Nieuws van de Kerk’ laten opnemen. Om van de verhalen een overzichtelijk geheel te maken werden de artikelen samenbracht in boekvorm. 

Tenslotte…

Tijdens het predikantschap van ds. Der Nederlanden werd in het seizoen 1984/85 een begin gemaakt met de huiscatechese. Het jeugdwerk bloeide met twee Gereformeerde Jeugd Verenigingen (GJV’s), twee jongensclubs, twee meisjesclubs en een Vrouwenvereniging, Nieuw Leven genaamd.

In deze periode werd ook een begin gemaakt met het Samen-op-Wegproces met de hervormde gemeente. Verscheidene gezamenlijke kerkenraadsvergaderingen werden gehouden, maar door langdurige vacatures bij de hervormde gemeente kwam er stagnatie in het gesprek.

Na het afscheid van ds. Der Nederlanden op 1 oktober 1990, wegens verkregen emeritaat, waren ds. G.L. Glasbergen van Harten (*1967) en ds. T.W. Glasbergen (*1965) – beiden parttime – van 1992 tot 1998 aan de Gereformeerde Kerk te Uithuizermeeden verbonden. Van 2000 tot 2009 was ds. P. Ravensbergen (*1962) uit Bergambacht gereformeerd predikant te Uithuizermeeden.

Protestantse Gemeente Uithuizermeeden.

In de laatste decennia werden de contacten tussen de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente van Uithuizermeeden steeds frequenter en hechter, zodat in 2008 de Protestantse Gemeente te Uithuizermeeden een feit werd. Na ds. D. de Boer was sinds december 2013 ds. A.M.F.L. Bodewes (*1958) predikant van de Protestantse Gemeente, terwijl ds. P. Israël sinds 2019 als predikant aan de Protestantse Gemeente Uithuizermeeden verbonden is.

Het voormalig gereformeerde kerkgebouw Het Anker werd in november 2021 door de kerkenraad aangewezen als het kerkgebouw van de Protestantse Gemeente te Uithuizermeeden.

Ik blijf uitzien naar uw bijdragen!  Tot de volgende Samenspraak!
Janny Westerdijk
janny@westerdijkgarsthuizen.nl       06 10375617